Szukaj

Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 €
Suma 0,00 €

Podano ceny netto (bez VAT)

Koszyk Realizuj zamówienieeBiuletyn-Newsletter

Zapisz się do naszego biuletynu!

Chcesz być na bieżąco informowany o naszych promocjach?

Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FORENSIC TOOLS – B2B


z dnia 25 grudnia 2014 roku ustalony przez Media sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy ul Piotrowickiej 61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000232909. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://forensictools.pl/pl/content/3-regulamin-sklepu  

§ 1.DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Media – Media sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy ul Piotrowickiej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000232909.
 2. Klient – osoba fizyczna, niebędąca Konsumentem, zawierająca umowę z Media za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 3. Produkt – Towar lub Oprogramowanie (licencja), które można nabyć za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Forensic Tools;
 5. Sklep internetowy – strony internetowe dostępne pod adresem http://forensictools.pl/ prowadzone przez Media, umożliwiające zawieranie online umów między Media, a Klientami;
 6. Towary – rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym egzemplarze utworów, będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym.
 7. Oprogramowanie - przedmiot sprzedaży w Sklepie internetowym jest specjalistyczne i posiada właściwości określone przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu i jest ściśle związane z jego osobą (imienna licencja).

§ 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU

 1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między Media, a Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klienci mogą zawrzeć umowę pozwalającą dokonać zakupu Towarów oraz Oprogramowania;

§ 3. DOSTĘP DO SKLEPU INTERNETOWEGO

Dostęp do Sklepu internetowego jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:

 1. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Klient,
 2. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Media nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),
 3. okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 12 godzin miesięcznie.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Aby skorzystać ze Sklepu internetowego lub Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • komputer typu PC;
  • dostęp do Internetu;
  • zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej;
  • Acrobat Reader – lub inny program umożliwiający otwierania plików PDF;
  • włączona obsługa plików cookies
 2. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i są usuwane po jego skutecznym złożeniu.

§ 5. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, należy wykonać następujące kroki:
  • dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość Produktów;
  • wypełnić formularz zamówienia;
  • wybrać formę doręczenia (dotyczy Towarów);
  • potwierdzić zamówienie;
  • wybrać formę płatności;
  • dokonać płatności.
 2. Informacje znajdujące się w witrynie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów Sklepu internetowego, składa ofertę zawarcia umowy z Media, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Media przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) poprzez wysłanie potwierdzenia drogą elektroniczną w ciągu 48 godzin.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 3, następuje w terminie 2 dni od momentu prawidłowego złożenia zamówienia, zgodnie z ust. 1 pkt. 1-5.
 5. Termin dostawy jest uzależniony dostępności produktu w magazynie i zostanie przekazany przez konsultanta w momencie potwierdzenia zamówienia.
 6. W przypadku usług polegających na udostępnieniu licencji na Oprogramowanie, które nie są zapisane na nośniku materialnym, realizacja usługi następuje po upływie terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 10.
 7. Usługi, o których mowa w ust. 6 mogą zostać zrealizowane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy jedynie za wyraźną zgodą Klienta, w takim wypadku jednak prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

§ 6. CENY

 1. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie internetowym są cenami netto (ceny Produktów) i nie zawierają podatku (VAT) lub są z niego zwolnione, przy czym przy każdym Produkcie znajduje się stosowna informacja na ten temat.
 2. Opłaty za dostarczenie Produktów określono w § 9 poniżej.

§ 7. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sklep internetowy umożliwia następujące formy płatności:
  • Gotówka - odbiór własny w siedzibie Media (Katowice) lub w oddziale (Warszawa).
  • Przelew-przedpłata - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy płatność zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Media. Przelew prosimy dokonać po otrzymaniu odpowiedniej informacji od handlowca obsługującego zamówienie.
  • Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia
 2. Termin płatności ustala indywidualnie konsultant z klientem.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Media zobowiązany jest dostarczać Klientom Produkty bez wad.
 2. W przypadku, gdy dany Produkt objęty jest gwarancją lub usługą posprzedażową, Media poinformuje Klienta o tym fakcie oraz sposobie ich realizacji.
 3. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktów. Składanie reklamacji odbywa się:
  • drogą elektroniczna na adres email: wsparcie@mediarecovery.pl
  • w formie pisemnej na adres siedziby Media.
 4. Przedmiotem reklamacji może być zarzut spełnienia świadczenia przez Media niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności reklamacja może być związana z wadami Towarów objętymi rękojmią lub wadami powodującymi niezgodność Towarów z umową. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Media zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
 6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Media informuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

§ 9. DOSTARCZANIE TOWARÓW

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy Towarów i związane z tym koszty:
  • Odbiór własny w siedzibie Media (Katowice) lub w oddziale (Warszawa).
  • Przesyłka kurierska (czas dostawy: następny dzień roboczy po wysyłce paczki z magazynu*)
  • Przesyłka pocztowa (czas dostawy: około 7 dni roboczych*).
  • * Czas dostawy może się wydłużyć z powodu niezastania nikogo pod podanym adresem lub z innych przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.
 2. Sposób i koszty dostawy poza granicę Polski zostaną indywidualnie uzgodnione z Klientem.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Media jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu internetowego.
 2. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy między Media, a Klientem oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Media, Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie.
 3. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Media.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Media nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy, chyba że Klient wyrazi na to odrębną zgodę.
 6. Informacje o udostępnianych przez Media środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną Klient może uzyskać pod Adresem email: biuro@mediarecovery.pl

§ 11. INNE POSTANOWIENIA

 1. Porozumiewanie się z Klientami odbywa się w następujący sposób:
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 4. Tytułu paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu.
 5. W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Klienta, nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie z Regulaminem.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej http://forensictools.pl/, tj. z dniem 25 grudnia 2014 roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Media za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FORENSIC TOOLS – B2C


z dnia 25 grudnia 2014 roku ustalony przez Media sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy ul Piotrowickiej 61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000232909. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://forensictools.pl/pl/content/3-regulamin-sklepu w stosunku do Konsumentów.  

§ 1. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Media – Media sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przy ul Piotrowickiej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000232909.
 2. Klient – osoba fizyczna, niebędąca Konsumentem, zawierająca umowę z Media za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 3. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca za pośrednictwem Sklepu internetowego czynności prawnej (zawierająca umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Produkt – Towar lub Oprogramowanie (licencja), które można nabyć za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Forensic Tools;
 6. Sklep internetowy – strony internetowe dostępne pod adresem http://forensictools.pl/ prowadzone przez Media, umożliwiające zawieranie online umów między Media, a Klientami;
 7. Towary – rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym egzemplarze utworów, będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym.
 8. Oprogramowanie - przedmiot sprzedaży w Sklepie internetowym jest specjalistyczne i posiada właściwości określone przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu i jest ściśle związane z jego osobą (imienna licencja).

§ 2. ZAKRES ZASTOSOWANIA REGULAMINU

 1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między Media, a Klientami za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klienci mogą zawrzeć umowę pozwalającą dokonać zakupu Towarów oraz Oprogramowania;

§ 3. DOSTĘP DO SKLEPU INTERNETOWEGO

Dostęp do Sklepu internetowego jest możliwy w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem:

 1. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Klient,
 2. okresów awarii, będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Media nie ponosi odpowiedzialności (np. awaria sieci energetycznej),
 3. okresów konserwacji sprzętu i oprogramowania, nie więcej jednak niż łącznie 12 godzin miesięcznie.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Aby skorzystać ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • komputer typu PC;
  • dostęp do Internetu;
  • zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej;
  • Acrobat Reader – lub inny program umożliwiający otwierania plików PDF;
  • włączona obsługa plików cookies
 2. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które zapisywane są w systemie teleinformatycznym Klienta. Pliki te wykorzystywane są w celach technicznych do poprawnego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym i są usuwane po jego skutecznym złożeniu.

§ 5. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, należy wykonać następujące kroki:
  • dodać Produkt do koszyka i wybrać ilość Produktów;
  • wypełnić formularz zamówienia;
  • wybrać formę doręczenia (dotyczy Towarów);
  • potwierdzić zamówienie;
  • wybrać formę płatności;
  • dokonać płatności.
 2. Informacje znajdujące się w witrynie Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą dostępnych mechanizmów Sklepu internetowego, składa ofertę zawarcia umowy z Media, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Media przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) poprzez wysłanie potwierdzenia drogą elektroniczną w ciągu 48 godzin.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 3, następuje w terminie 2 dni od momentu prawidłowego złożenia zamówienia, zgodnie z ust. 1 pkt. 1-5.
 5. Termin dostawy jest uzależniony dostępności produktu w magazynie i zostanie przekazany przez konsultanta w momencie potwierdzenia zamówienia.
 6. W przypadku usług polegających na udostępnieniu licencji na Oprogramowanie, które nie są zapisane na nośniku materialnym, realizacja usługi następuje po upływie terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 10.
 7. Usługi, o których mowa w ust. 6 mogą zostać zrealizowane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy jedynie za wyraźną zgodą Klienta, w takim wypadku jednak prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

§ 6. CENY

 1. Wszystkie ceny Produktów w Sklepie internetowym są cenami netto (ceny Produktów) i nie zawierają podatku (VAT) lub są z niego zwolnione, przy czym przy każdym Produkcie znajduje się stosowna informacja na ten temat.
 2. Opłaty za dostarczenie Produktów określono w § 9 poniżej.

§ 7. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sklep internetowy umożliwia następujące formy płatności:
  • Gotówka - odbiór własny w siedzibie Media (Katowice) lub w oddziale (Warszawa).
  • Przelew-przedpłata - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy płatność zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Media. Przelew prosimy dokonać po otrzymaniu odpowiedniej informacji od handlowca obsługującego zamówienie.
  • Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia
 2. Termin płatności ustala indywidualnie konsultant z klientem.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Media zobowiązany jest dostarczać Klientom Produkty bez wad.
 2. W przypadku, gdy dany Produkt objęty jest gwarancją lub usługą posprzedażową, Media poinformuje Klienta o tym fakcie oraz sposobie ich realizacji.
 3. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące Produktów. Składanie reklamacji odbywa się:
  • drogą elektroniczna na adres email: wsparcie@mediarecovery.pl
  • w formie pisemnej na adres siedziby Media.
 4. Przedmiotem reklamacji może być zarzut spełnienia świadczenia przez Media niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności reklamacja może być związana z wadami Towarów objętymi rękojmią lub wadami powodującymi niezgodność Towarów z umową. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, chyba że podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia. W takim przypadku Media zwróci się do Klienta z prośbą o odpowiednie uzupełnienie reklamacji; termin do rozpoznania reklamacji liczony będzie wówczas od daty otrzymania stosownych uzupełnień od Klienta.
 6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Media informuje o tym Klienta, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

§ 9. DOSTARCZANIE TOWARÓW

 1. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy Towarów i związane z tym koszty:
  • Odbiór własny w siedzibie Media (Katowice) lub w oddziale (Warszawa).
  • Przesyłka kurierska (czas dostawy: następny dzień roboczy po wysyłce paczki z magazynu*)
  • Przesyłka pocztowa (czas dostawy: około 7 dni roboczych*).
  • * Czas dostawy może się wydłużyć z powodu niezastania nikogo pod podanym adresem lub z innych przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.
 2. Sposób i koszty dostawy poza granicę Polski zostaną indywidualnie uzgodnione z Klientem.

§ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Klient może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy lub odebrania przesyłki (Towary). Odstąpienie od umowy wykonuje się przez złożenie Media odpowiedniego oświadczenia na piśmie. Wzór oświadczenia dostępny jest jako załącznik nr 1.
 2. Zwracane przez Klienta Towary nie mogą być uszkodzone lub nosić śladów używania. Zwrot Towarów następuje na koszt Klienta.
 3. W przypadku zwrotu Towarów, niezwłocznie po ich otrzymaniu, Media przeleje na rachunek bankowy Klienta kwotę równą cenie (wynagrodzeniu) zapłaconej przez Klienta wraz z poniesionym przez niego kosztem wysyłki Towaru, do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Media.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy dotyczy ona Produktów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz w przypadku dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Media jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego Sklepu internetowego.
 2. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem oraz w celu zawarcia umowy między Media, a Klientem oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Media, Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych także w innym zakresie.
 3. Klientowi przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Media.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Media nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy, chyba że Klient wyrazi na to odrębną zgodę.
 6. Informacje o udostępnianych przez Media środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną Klient może uzyskać pod Aresem email: sklep@forensictools.pl

§ 12. INNE POSTANOWIENIA

 1. 7. Porozumiewanie się z Klientami odbywa się w następujący sposób:
  • telefonicznie, pod numerem: 32 782 95 95
  • drogą elektroniczną, pod adresem: biuro@mediarecovery.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 4. Tytułu paragrafów mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy dla interpretacji Regulaminu.
 5. W przypadku stosowania ogólnych warunków umów, regulaminów lub innych wzorców umownych przez Klienta, nie mają one zastosowania do umów zawieranych zgodnie z Regulaminem.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej http://forensictools.pl/, tj. z dniem 25 grudnia 2014 roku i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Media za pośrednictwem Sklepu internetowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Media Sp. z o.o.
ul. Piotrowicka 61
40-723 Katowice
biuro@mediarecovery.pl


Ja………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy……………………………………………………………………………………………….., numer zamówienia…………………………. Data zawarcia umowy……………………./odbioru………………………. Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………………………………… Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………………………………….. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)……………………………….. Data………………
Media Sp. z o.o.
ul. Piotrowicka 61
40-723 Katowice

Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014

Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy, zwany dalej sklepem, działający pod adresem http://www.forensictools.pl jest własnością Media sp. z o.o. ul Piotrowicka 61, 40-723 Katowice, NIP: 634-23-41-032.
 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 • Sklep prowadzi sprzedaż sprzętu i oprogramowania związanego z Informatyką Śledczą, Odzyskiwaniem Danych, Kasowaniem Danych i Przetwarzaniem Danych.
 • Oprogramowanie będące przedmiotem sprzedaży w Sklepie jest specjalistyczne i posiada właściwości określone przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu i jest ściśle związane z jego osobą (imienna licencja)
 • Sprzęt będący przedmiotem sprzedaży w sklepie jest sprzętem specjalistycznym, produkowanym na zamówienie klienta i posiada szczególny charakter.
 • Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
 • Klientem sklepu, zwanym dalej "Klient", może być każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 • Umowa realizowana jest w języku Polskim.
 • W razie ewentualnych sporów Sklep poczyni wszelkie kroki w kierunku ich polubownego rozwiązania.
 • Prawem właściwym dla sporów jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszczalna jest zmiana właściwości prawa dla klientów spoza Rzeczypospolitej Polskiej.

Cena

 • Wszystkie ceny podawane są informacyjnie w Euro (EUR) i nie zawierają podatku VAT. Rozliczenia dokonywane będą w polskich złotych (PLN) wg średniego kursu wymiany walut z dnia złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie. 
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 
 • Cena nie zawiera kosztów przesyłki.

Zamówienie

 • Zamówienia są przyjmowane przez strony http://www.forensictools.pl, telefonicznie lub pocztą email.
 • Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze od 9 do 17.
 • Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i automatyczne przesłanie go na adres sklepu.
 • Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu.
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. Bez zbędnej zwłoki w przypadku zamówień płatnych "za pobraniem",
  2. Po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty, w przypadku zamówień płatnych z góry.
  3. W przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty, a jeśli potrzebne jest potwierdzenie autoryzacyjne banku wystawcy karty - od potwierdzenia przez bank.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  1. W przypadku sprzętu - niezwłocznie, jednak ze względu na procedury celne, do 21 dni roboczych,
  2. W przypadku oprogramowania - niezwłocznie, jednak ze względu na procedury celne, do 14 dni roboczych,
 • Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 • Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia czasu dostawy przez kuriera.
 • Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT wystawiana w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Odmowa realizacji, rezygnacja z zamówienia, niemożność realizacji

 • Sklep zastrzega prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości np. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail.
 • Sklep zastrzega prawo odmowy realizacji zamówienia wg. wskazanej formy płatności. Szczególnie dotyczy to zamówień znacznej wartości płatnej "za pobraniem". Zmiana formy płatności wymaga uzgodnienia z klientem i może być podstawą rezygnacji z zamówienia.
 • Klient ma prawo wprowadzania zmian w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zmiana zamówienia może wymagać zmiany jego wartości.
 • Ze względu na szczególny charakter Klient ma prawo anulowania zamówienia tylko do momentu rozpoczęcia jego realizacji. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie lub mailem. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconych przez niego kwot a umowę uznaje się za niebyłą.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconych przez niego kwot a umowę uznaje się za niebyłą.

Reklamacje i zwroty

 • Zamówiony w sklepie sprzęt i oprogramowanie posiada charakter szczególny i jest związany z osobą Klienta (imienna licencja) co powoduje wyłączenie możliwości zwrotu.
 • Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją zgodnie z prawem Unijnym.
 • Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres właściciela Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę, która jest podstawą reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny zakupu.

Ochrona danych osobowych

 • Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są zastrzeżone.
 • W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.
 • Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".
 • Klient mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 • Przetwarzane dane osobowe nie podlegają rejestracji w GIODO i są przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z art .43 par 8 "Ustawy o ochronie danych osobowych".

Niniejszy regulamin przyjęto uchwałą zarządu Media sp. z o.o. w dniu 21 luty 2006.